Regulamin sklepu

I. Informacje wstępne 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem male-przyjemnosci.pl, zwany w dalszej części dokumentu „Sklepem”, prowadzony jest przez firmę Studio Kulinarne Małe Przyjemnosci Ewelina Wasilewska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 956-101-75-28 i REGON 140155903 z siedzibą w Warszawie 01-029, przy ul. Dzielnej 15, zwaną w dalszej części dokumentu „Firmą”.
 2. Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części dokumentu „Regulaminem” skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady korzystania ze Sklepu, definiuje ofertę Sklepu, zasady dotyczące zakupu w Sklepie oraz prawa Klienta do rezygnacji i reklamacji. 
 3. W Sklepie oferowane są zajęcia kulinarne o różnym charakterze, wydarzenia specjalne zwane w dalszej części Regulaminu „Zajęciami”. 
 4. Osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu, zwana jest w dalszej części Regulaminu „Klientem”. Klient może kupić Zajęcia dla siebie lub dla innej osoby, w tym dla dziecka. Osoba, która finalnie weźmie udział w Zajęciach zwana jest w dalszej części Regulaminu  „Uczestnikiem”.
 5. Uczestnictwo w Zajęciach zakupionych za pośrednictwem Sklepu regulowane jest Regulaminem Studia Kulinarnego Małe Przyjemności, zwanym w dalszej części Regulaminu „Regulaminem Studia”
 6. Regulamin Sklepu oraz Regulamin Studia opublikowane są na stronie Sklepu i każdy użytkownik Sklepu ma do nich dostęp w dowolnym momencie.
 7. Informacje o Zajęciach i Produktach opublikowane na stronie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 8. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 9. Klient korzystający ze Sklepu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży.
 10. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Firma.

II. Oferta Sklepu

 1. W Sklepie oferowane są Zajęcia, które mają charakter usługi rozrywkowo-gastronomicznej.
 2. Organizatorem Zajęć jest Firma lub inny podmiot lub osoby fizyczne współpracujące z Firmą, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Zajęcia odbywają się w siedzibie Firmy, tj. przy ulicy Dzielnej 15 w Warszawie (01-029), zwanej w dalszej części dokumentu „Studiem”.
 4. Zajęcia oferowane w Sklepie mają swój opis, który określa temat Zajęć, osobę prowadzącą, datę, czas trwania i cenę Zajęć oraz grupę, dla której są przeznaczone. Podana cena Zajęć jest ceną brutto.
 5. Zajęcia odbywają się w języku polskim. Wyjątek stanowią te Zajęcia, przy opisie których podany został inny język prowadzenia Zajęć.  
 6. Liczba miejsc na Zajęciach jest ograniczona i określona przez Firmę.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Zajęć. 
 8. Sklep oferuje także Klientom możliwość zakupu Karty podarunkowej o określonej wartości. Karta podarunkowa upoważnia do skorzystania z Zajęć organizowanych przez Firmę. Wartość Karty podarunkowej oraz jej termin ważności publikowane są na stronach sklepu z ofertą Kart podarunkowych. Po zakupie Karty podarunkowej Klient otrzymuje indywidualny kod rabatowy, który wpisany podczas procesu zakupu Zajęć upoważnia do rabatu w wysokości wartości Karty podarunkowej i w terminie jej ważności. Karta podarunkowa może być przekazana dowolnemu Uczestnikowi. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.

III. Zakup Zajęć

 1. Klient kupuje Zajęcia przez dodanie ich do koszyka, a następnie przechodzi przez cały proces zakupu w Sklepie.
 2. Dostępne formy płatności w sklepie to: przelew on-line, karta płatnicza (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) oraz elektroniczny przelew tradycyjny. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po otrzymaniu informacji o pozytywnej autoryzacji.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN.
 4. Klient, kupując Zajęcia, akceptuje zaprezentowane na stronie Sklepu szczegóły ich dotyczące.
 5. Zakup Zajęć jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Sklepu i Regulaminu Studia przez Klienta.
 6. W przypadku zakupu przez Klienta Zajęć w nieadekwatnej grupie wiekowej przeznaczonej dla Uczestnika bez ustalenia tego ze Studiem, Studio ma prawo nie przyjąć Uczestnika na Zajęcia. Opłata za Zajęcia w takim przypadku nie podlega zwrotowi. 

IV. Rezygnacja z Zajęć, zastępstwo podczas Zajęć, odwołanie Zajęć, reklamacje 

 1. Zajęcia mają charakter usługi rozrywkowo-gastronomicznej, a tym samym Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta.
 2. Klient ma prawo zrezygnować z udziału w Zajęciach. W przypadku rezygnacji Klienta z Zajęć jest on zobowiązany do pisemnego powiadomienia Firmy o swojej rezygnacji poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: warsztaty@male-przyjemnosci.pl. W treści wiadomości Klient jest zobowiązany do podania numeru zamówienia oraz, w przypadku dokonania opłaty za zajęcia za pośrednictwem przelewu on-line lub karty kredytowej, podania numeru konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot opłaty.
 3. Zwrot opłaty za transakcję dokonaną przez Klienta za pośrednictwem przelewu on-line i karty płatniczej dokonywany jest na wskazane przez Klienta konto bankowe. Zwrot opłaty za transakcję dokonaną przez Klienta za pośrednictwem elektronicznego przelewu tradycyjnego dokonywany jest na konto bankowe, z którego Klient opłacił dane Zajęcia. Zwrot dokonywany jest niezwłocznie i nie dłużej niż w terminie 14 dni od daty złożenia przez Klienta rezygnacji i podania numeru konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot opłaty. Zwrot opłaty wniesionej za pośrednictwem Karty podarunkowej równoznaczny jest z przekazaniem Klientowi lub Uczestnikowi kodu rabatowego o takiej samej wartości i z takim samym terminem ważności takie posiadała Karta podarunkowa.
 4. W przypadku rezygnacji Klienta z Zajęć ma on prawo do wybrania innego tematu i daty Zajęć.
 5. W przypadku powiadomienia Firmy o fakcie rezygnacji Klienta z udziału w Zajęciach w terminie do siedmiu dni przed datą Zajęć (liczonych bez dnia, w którym odbywają się Zajęcia) Klient ma prawo do zwrotu opłaty za Zajęcia.
 6. W przypadku powiadomienia Firmy o fakcie rezygnacji przez Klienta z udziału w Zajęciach w terminie krótszym niż siedem dni, ale nie dłuższym niż trzy dni przed datą Zajęć (liczonych bez dnia, w którym odbywają się Zajęcia), Klient ponosi koszt opłaty rezerwacyjnej w wysokości 20 proc. ceny Zajęć.
 7. W przypadku powiadomienia Firmy o fakcie rezygnacji Klienta z udziału w Zajęciach w terminie krótszym niż trzy dni przed datą Zajęć (liczonych bez dnia, w którym odbywają się Zajęcia), Klient ponosi koszt opłaty rezerwacyjnej w wysokości 20 proc. ceny Zajęć oraz koszty związane z zakupem produktów na Zajęcia w wysokości 30 procent ceny Zajęć.
 8. W przypadku powiadomienia Firmy o fakcie rezygnacji Klienta z udziału w Zajęciach na dzień przed Zajęciami oraz w dniu Zajęć, Klient ponosi koszt opłaty rezerwacyjnej w wysokości 20 proc. ceny Zajęć oraz koszty związane z zakupem produktów na Zajęcia w wysokości 30 procent ceny Zajęć oraz koszty związane z logistyką Zajęć w wysokości 50 procent ceny Zajęć. 
 9. W przypadku braku powiadomienia Firmy o fakcie rezygnacji przez Klienta z udziału w Zajęciach opłata za Zajęcia nie jest Klientowi zwracana. 
 10. W przypadku niepojawienia się Klienta na wykupionych Zajęciach opłata za Zajęcia nie jest Klientowi zwracana.
 11. Klient w przypadku braku możliwości uczestnictwa w opłaconych Zajęciach ma prawo wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w Zajęciach zamiast niego. Warunkiem jest poinformowanie o tym Firmy w formie pisemnej na adres mejlowy warsztaty@male-przyjemnosci.pl najpóźniej na jeden dzień przed Zajęciami oraz podaniu Firmie następujących danych: imię i nazwisko osoby zastępującej, a w przypadku dzieci także wieku dziecka, oświadczenia o alergiach, numeru telefonu komórkowego do opiekuna potrzebny do ewentualnego kontaktu podczas przebywania dziecka na Zajęciach. Osoba uczestnicząca w Zajęciach w zastępstwie Klienta zobowiązana jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu Studia.
 12. Firma zastrzega sobie prawo odwołania Zajęć bez podawania przyczyny. Odwołując Zajęcia Firma może zaproponować Klientowi inny termin Zajęć o tej samej lub innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Firma dokonuje zwrotu wniesionej przez Klienta opłaty niezwłocznie, jednak nie póżniej niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę oraz podania numeru konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot opłaty. Zwrot opłaty za transakcję dokonaną przez Klienta za pośrednictwem przelewu on-line i karty płatniczej dokonywany jest na wskazane przez Klienta konto bankowe. Zwrot opłaty za transakcję dokonaną przez Klienta za pośrednictwem elektronicznego przelewu tradycyjnego dokonywany jest na konto bankowe, z którego Klient opłacił dane Zajęcia.
 13. Klient na prawo złożyć reklamację. Reklamacja musi być zgłoszona pisemnie na adres e-mailowy: warsztaty@male-przyjemnosci.pl Firma rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych i powiadomi Klienta o decyzji.

IV. Zapisy końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania Zajęć i biorących w nich udział Uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a Uczestnik godzi się na taki stan rzeczy bez jakichkolwiek roszczeń. Pozyskane materiały mogą być wykorzystywane w działaniach promocyjnych, reklamowych i komunikacyjnych Firmy.
 2. Firmie przysługuje prawo do zmiany zapisów Regulaminu.
 3. Wszelkie informacje zwrotne dotyczące funkcjonowania Sklepu oraz jego oferty są mile widziane. Kontakt do Firmy: tel. +48 737 533 048, e-mail: warsztaty@male-przyjemnosci.pl