Zwroty i reklamacje

  1. Klient ma prawo zrezygnować z opłaconych przez niego Zajęć. 
  2. Powiadomienie o rezygnacji Klienta z Zajęć musi być złożone pisemnie, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: warsztaty@male-przyjemnosci.pl. W treści wiadomości Klient jest zobowiązany do podania terminu Zajęć oraz danych Uczestnika Zajęć. 
  3. W przypadku powiadomienia Firmy o fakcie rezygnacji Klienta z udziału w Zajęciach w terminie trzech dni roboczych przed datą Zajęć Klient ma prawo wybrać inny temat i datę Zajęć bez ponoszenia dodatkowych opłat. W przypadku, gdy Klient nie zdecyduje się wybór innych Zajęć, wniesiona przez Klienta opłata za Zajęcia jest mu zwracana przelewem na konto, z którego została dokonana opłata w terminie do 7 dni od daty złożenia przez Klienta rezygnacji. 
  4. W przypadku powiadomienia Firmy o fakcie rezygnacji przez Klienta z udziału w Zajęciach w terminie krótszym niż trzy dni robocze, ale nie w dniu Zajęć, Klient ponosi koszt opłaty rezerwacyjnej w wysokości 15 proc. ceny Zajęć. Pozostała część opłaty za Zajęcia jest Klientowi zwracana na konto, z którego dokonana została zapłata  w terminie do 7 dni od daty złożenia przez Klienta rezygnacji lub Klient może zdecydować się na zakup innych Zajęć w dogodnym dla Klienta terminie. 
  5. W przypadku powiadomienia Firmy o fakcie rezygnacji Klienta z udziału w Zajęciach w dniu Zajęć Klient ponosi koszt opłaty rezerwacyjnej w wysokości 15 proc. ceny Zajęć oraz koszty związane z zakupem produktów na Zajęcia w wysokości 30 proc. ceny Zajęć. Pozostała część opłaty za Zajęcia jest Klientowi zwracana na konto, z którego dokonana została zapłata w terminie do 7 dni od daty złożenia przez Klienta rezygnacji lub Klient może zdecydować się na  zakup innych Zajęć w dogodnym dla Klienta terminie. 
  6. W przypadku braku powiadomienia Firmy o fakcie rezygnacji przez Klienta z udziału w Zajęciach opłata za Zajęcia nie jest Klientowi zwracana. 
  7. W przypadku niepojawienia się Klienta na wykupionych Zajęciach opłata za Zajęcia nie jest Klientowi zwracana.
  8. Klient w przypadku braku możliwości uczestnictwa w opłaconych Zajęciach ma prawo wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w Zajęciach zamiast niego. Warunkiem jest poinformowanie o tym Firmy w formie pisemnej na adres mejlowy warsztaty@male-przyjemnosci.pl najpóźniej na jeden dzień przed Zajęciami oraz podaniu Firmie następujących danych: imię i nazwisko osoby zastępującej, a w przypadku dzieci także wieku dziecka, oświadczenia o alergiach, numeru telefonu komórkowego do opiekuna potrzebny do ewentualnego kontaktu podczas przebywania dziecka na Zajęciach. Osoba uczestnicząca w Zajęciach w zastępstwie Klienta zobowiązana jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu Studia. 
  9. Firma zastrzega sobie prawo odwołania Zajęć. Odwołując Zajęcia Firma może zaproponować Klientowi inny termin Zajęć o tej samej lub innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Firma dokonuje zwrotu wniesionej przez Klienta opłaty niezwłocznie, jednak nie póżniej niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę.
  10. Klient na prawo złożyć reklamację. Reklamacja musi być zgłoszona pisemnie na adres e-mailowy: warsztaty@male-przyjemnosci.pl Firma rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych i powiadomi Klienta o decyzji. 

Fragment Regulaminu Sklepu, rozdział "IV. Rezygnacja z Zajęć, zastępstwo podczas Zajęć, odwołanie Zajęć, reklamacje".