Regulamin półkolonii

Warunki uczestnictwa w Zajęciach „Kulinarny Miejski Szlak 2018” oraz Wakacyjny kurs gotowania 2018. 

organizowanych przez Studio Kulinarne Małe Przyjemności, zwanym dalej Organizatorem. 

I. ZGŁOSZENIE

 1. Zgłoszenie udziału w Zajęciach „Smakiem po mapie”, zwanych dalej Zajęciami,  następuje z chwilą wniesienia opłaty rezerwacji za Zajęcia lub pełnej opłaty za Zajęcia. 
 2. Opłata dokonywana jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.male-przyjemności.pl
 3. W przypadku wniesienia opłaty rezerwacyjnej za zajęcia Klient zobowiązany jest do dokonania pozostałej części opłaty na siedem dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Zajęć, do jest:
   1. Turnus 25-29.06.2018 do dnia 18.06.2018
   2. Turnus 2: 16-20.07.2018 do dnia 9.07.2018
   3. Turnus 3: 23-27.07.2018 do dnia 16.07.2018
   4. Turnus 4: 30.07-03.08.2018 do dnia 23.07.2018
   5. Turnus 5: 06-10.08.2018 do dnia 30.07.2018 
   6. Turnus 6: 20-24.08.2018 do dnia 13.08.2018
   7. Turnus 7: 27-31.08.2018 do dnia 20.08.2018
 4. Klient zgłaszający udział w Zajęciach, zwany dalej Klientem, zobowiązany jest do uzupełnienia i podpisania Karty zgłoszeniowej Dziecka na Zajęcia, zwaną dalej Kartą zgłoszeniową. 
 5. Uczestnikiem Zajęć jest Dziecko, którego dane wpisane są w Karcie zgłoszeniowej. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Uczestnika na Zajęcia z powodu braku dostarczenia do Organizatora Karty zgłoszeniowej oraz w przypadku podania nieprawdziwych danych dotyczących Uczestnika w Karcie Zgłoszeniowej. W takiej sytuacji zastosowanie mają zasady rezygnacji z Zajęć opisanych w punkcie II Rezygnacja. 

II. REZYGNACJA

 1. Klient ma prawo zrezygnować z opłaconych przez niego Zajęć. 
 2. Opłata za rezerwację miejsca na Zajęciach jest bezwrotna. 
 3. Powiadomienie o rezygnacji Klienta z Zajęć musi być złożone pisemnie, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: warsztaty@male-przyjemnosci.pl
 4. W przypadku powiadomienia Organizatora o fakcie rezygnacji przez Klienta z udziału w Zajęciach w terminie krótszym niż dwadzieścia jeden dni roboczych (włącznie), ale nie dłuższym niż siedem dni roboczych (włącznie) od dnia rozpoczęcia Zajęć, Klient ponosi koszt opłaty rezerwacyjnej w wysokości 300 zł. Pozostała część opłaty za Zajęcia jest Klientowi zwracana na podane przez Klienta konto bankowe w terminie do 7 dni od daty podania przez Klienta numeru konta bankowego. 
 5. W przypadku powiadomienia Organizatora o fakcie rezygnacji przez Klienta z udziału w Zajęciach w terminie krótszym niż siedem dni roboczych (włącznie), ale nie dłuższym niż cztery dni robocze (włącznie) od dnia rozpoczęcia Zajęć, Klient ponosi koszt opłaty rezerwacyjnej w wysokości 300 zł oraz koszt opłaty przygotowania Zajęć przez Organizatora w wysokości 300 zł ceny Zajęć. Pozostała część opłaty za Zajęcia jest Klientowi zwracana na podane przez Klienta konto bankowe w terminie do 7 dni od daty podania przez Klienta numeru konta bankowego. 
 6. W przypadku powiadomienia Organizatora o fakcie rezygnacji Klienta z udziału w Zajęciach na cztery dni robocze (włącznie) od dnia rozpoczęcia Zajęć, Klient ponosi koszt opłaty rezerwacyjnej w wysokości 300 zł oraz koszt opłaty przygotowania Zajęć przez Organizatora w wysokości 300 zł ceny Zajęć oraz koszt zakupu materiałów na Zajęcia w wysokości 399 zł.
 7. W przypadku wniesienia przez Klienta promocyjnej opłaty za Zajęcia i rezygnacji przez Klienta z Zajęć na warunkach opisanych w punkcie 5 i 6 koszt opłaty przygotowania Zajęć oraz koszt zakupu materiałów na Zajęcia adaptowane są proporcjonalnie w stosunku do udzielonego Klientowi rabatu.  
 8. W przypadku braku powiadomienia Organizatora o fakcie rezygnacji przez Klienta z udziału w Zajęciach opłata za Zajęcia nie jest Klientowi zwracana. 
 9. W przypadku niepojawienia się Klienta/ Uczestnika Zajęć na wykupionych Zajęciach opłata za Zajęcia nie jest Klientowi zwracana.
 10. Klient w przypadku braku możliwości uczestnictwa w opłaconych Zajęciach ma prawo wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w Zajęciach zamiast niego. Warunkiem jest poinformowanie o tym Organizatora w formie pisemnej na adres mejlowy warsztaty@male-przyjemnosci.pl najpóźniej na jeden dzień przed Zajęciami oraz przekazanie Organizatorowi Karty zgłoszeniowej Dziecka na Zajęcia. 
 11. Organizator zastrzega sobie prawo bezterminowego odwołania Zajęć z przyczyn od niego niezależnych (działanie siły wyższej) oraz prawo odwołania Zajęć na trzy dni przed rozpoczęciem w przypadku braku wymaganego minimum uczestników (6 osób). Zgłaszający otrzymuje z tego tytułu całkowity zwrot opłaty w terminie nie póżniej niż trzy dni robocze.
 12. Klient na prawo złożyć reklamację. Reklamacja musi być zgłoszona pisemnie na adres e-mailowy: warsztaty@male-przyjemnosci.pl